fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.onkiszolgaloautomoso.hu Domain alatt egy az önkiszolgáló autómosással, valamint az autómosó építéssel, mint befektetéssel foglalkozó weboldal érhető el, melynek célja kettős: egyrészt megtekinthetőek az EHRLE autómosók országszerte (és a határokon kívül is), emellett összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat az EHRLE autómosó építésről – mint befektetésről.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (KVANT Kft.) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató (KVANT Kft.) a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával, mint felhasználó Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: KVANT Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.

Cégjegyzékszám: 13-09-076164

Elektronikus levélcím: info@kvant.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04490-0001 (www.adatvedelmibiztos.hu)

 1. Az adatkezelés jogalapja

2.1 Az adatkezelés, így a honlapon megadott adatok rögzítése és felhasználása a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználók a honlapon való kapcsolati űrlap kitöltésekor adhatják meg.

2.3 A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

2.4 A Szolgáltató (KVANT Kft.) az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. A kezelt adatok köre

 • név (családi és utónév
 • E-mail cím
 • postacím
 • cégnév
 • telefonszám
 • rendelkezik-e már autómosóval
 • mely településen gondolkozik autómosó építésén
 • rendelkezik-e már területtel
 • amennyiben rendelkezik területtel, annak mérete
 • az autómosó befektetés valószínűsíthető forrása
 • az autómosó létesítésének tervezett időpontja
 • honnan ismeri a márkát
 • szeretne-e információs levelet kapni
 1. Az adatkezelés célja

4.1 A kapcsolati űrlap kitöltése során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

 • az érdeklődők beazonosítása
 • a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele
 • információk közzététele
 • a Szolgáltató gazdasági reklámnak nem minősülő hirdetményeinek kiküldése
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása

4.2 A kapcsolati űrlap kitöltése során fakultatívan megadható adatok célja:

 • specializáltabb kapcsolatfelvétel lehetővé tétele
 • igényfelmérés
 1. Információs levél

5.1 A kapcsolati űrlap kitöltőinek lehetősége van feliratkozni információs levelünkre, melyek rendezvényeinkről, valamint akcióinkról szólnak, valamint tartalmazzák a legfontosabb információkat. Az elektronikus információs levélre bárki feliratkozhat. Az információs levelek reklámot is tartalmazhatnak.

5.2 Az információs levél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva, vagy a Szolgáltató fent említett elérhetőségeinek bármelyikén bármikor le lehet iratkozni.

 1. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolati űrlapon kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése az űrlap kitöltésekor kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – adatok törléséig, illetve az együttműködés létre nem jötte esetében 3 évig tart, létrejött együttműködés esetében annak esetleges lezárulásáig.

 1. Adatfeldolgozás

7.1 Az adatok feldolgozása vállalaton belül történik, adatfeldolgozó igénybevétele nélkül

 1. Adatbiztonság

8.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

8.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft. által dedikált szerveren tárolja.

 1. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

9.1 A felhasználó adatainak módosítását az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

9.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés – és továbbítás megtiltását kérni az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján.

9.3 A felhasználó jogosult adatait kikérni a Szolgáltatótól továbbítási célra, ennek megfelelő formában.

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

10.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

10.2 A felhasználó az Infotv., a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a GDPR alapján a bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 • Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

11.1 A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.